IKT plan
for
skolene i Karmøy

 

Kunnskapsløftet, den nye læreplanen for det 13-årige skoleløpet, ble innført høsten 2006. Målet i denne læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Det er utarbeidet kompetansemål for hvert enkelt fag, og definert fem grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen
”Å kunne bruke digitale verktøy” er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

Definisjon av digital kompetanse:
Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.
(Digital skole hver dag, ITU 2005)

Digital kompetanse krever at man behersker grunnleggende digitale ferdigheter.
Denne planen legger opp til at man skal tilegne seg slike ferdigheter. Samtidig har planen som mål å vise hvordan man bruker ferdighetene til å tilegne seg kunnskap. Planen er bygget opp som en systematisk, stegvis opplæring i digitale ferdigheter og bruk i læringsarbeidet i de ulike fagene for alle elevene i grunnskolen i Karmøy.

Mål:

  • alle elever i grunnskolen i Karmøy skal kunne utnytte IKT på en etisk, sikker, fortrolig og kreativ måte slik at de utvikler kunnskaper de behøver for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet
  • IKT skal brukes i på alle trinn i fag der det er relevant.
  • IKT skal tas i bruk som verktøy for kontakt elev/ lærer og heim/ skole.

Forutsetninger for at planen skal kunne gjennomføres:

  • skolene har nødvendig utstyr, programvare og nettverk
  • lærerne har nødvendig kompetanse

 

©PPS, Karmøy kommune 2010